Regulamin głosowania internetowego Pocztówka Wielkanocna

 

Regulamin internetowego głosowania Pocztówka Wielkanocna

§ 1 Postanowienia ogólne . Niniejszy regulamin (zwany dalej: Regulaminem głosowania ) określa ogólne warunki głosowania internetowego prac konkursowych nadesłanych w ramach XI edycji konkursu Pocztówka Wielkanocna w ramach XV Podlaskiego Festiwalu Wielkanocnego. . Konkurs organizowany jest przez Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Musica Sacra w Białymstoku oraz Impresariat Muzyczny Pro Art (zwanym dalej Organizatorem). . Osoba biorąca udział w głosowaniu internetowym (zwana dalej Uczestnikiem) wyraża zgodę na zastosowanie wszystkich postanowień Regulaminu głosowania. . Uczestnikiem głosowania może być każda osoba fizyczna, która spełni warunki określone w § 3.

§ 2 Warunki głosowania . Głosowanie internetowe rozpoczyna się w dniu 26 marca 2018 o godz. 20. 00 i trwa do 03 kwietnia 2018 do godz. 20.00 . W głosowaniu można oddać tylko jeden głos na Internetową Nagrodę Publiczności oraz 1 głos na Nagrodę Publiczności Pożegnania z Afryką. . Celem oddania głosu należy założyć konto na stronie www.trojanowscy.pl lub - posiadając już konto - zalogować się na stronie www.trojanowscy. i oddać głos. . Praca z największą ilością głosów otrzyma Nagrodę Publiczności. Pozostałe nominowane do głosowania otrzymują wyróżnienia. . Wręczenie Nagród będzie miało miejsce 15 kwietnia 2018 r. w Pałacu Branickich podczas Koncertu Galowego XV Podlaskiego Festiwalu Wielkanocnego o g.17.00

§ 3 Zasady głosowania . W głosowaniu internetowym może wziąć udział Uczestnik, który przed oddaniem pierwszego głosu: 1. wejdzie na stronę konkursu - www.trojanowscy.pl 2. założy konto lub zaloguje się posiadając już konto 3. kliknie przycisk "Głosuj" (vote now) przy wybranej przez siebie pracy konkursowej. 4. głosy oddane bez logowania - jako gość zostaną anulowane, a praca zdyskwalifikowana.

§ 4 Weryfikacja głosowania . Nad prawidłowym przebiegiem głosowania czuwać będzie Komisja Konkursowa oraz Administrator strony internetowej Konkursu. Weryfikacja poprawności oddanych przez Uczestników głosów będzie mała miejsce w trakcie trwania głosowania internetowego oraz po jego zakończeniu. . Weryfikacja poprawności głosowania będzie przebiegała według adresów e-mail podanych w formularzu głosowania przypadających na dany numer IP. W sytuacjach budzących największe wątpliwości weryfikacja będzie prowadzona również telefonicznie na numer telefonu podany w formularzu głosowania. W przypadku niemożliwości weryfikacji poprawności głosu zgodnie z procedurą określoną w ust. 2 głos zostanie anulowany. . Głosy, co do których Komisja Konkursowa lub Administrator strony internetowej Konkursu stwierdzą podejrzenie, że zostały oddane na daną pracę konkursową w sposób nieregulaminowy, w szczególności poprzez utworzenie fikcyjnych kont e-mail lub formularzy osób głosujących, w celu oddania więcej niż jednego głosu, będą anulowane. . W przypadku stwierdzenia przez Komisję Konkursową nagminnego stosowaniu niedozwolonych zabiegów technicznych w celu dodania "fałszywych" głosów w sposób niezgodny z Regulaminem głosowania, praca konkursowa zostanie zablokowana i wykluczona z Konkursu. . Liczba oddanych głosów będzie stale widoczna przy każdej pracy konkursowej zgłoszonej do głosowania zamieszczonej w galerii prac konkursowych.

§ 5 Wyniki głosowania . Ostateczny wynik głosowania internetowego będzie zweryfikowany i oficjalnie zatwierdzony przez Komisję Konkursową po zakończeniu głosowania. . Ogłoszenie oficjalnych wyników Konkursu nastąpi 8 kwietnia 2018r. na stronie www.trojanowscy.pl

§ 6 Postanowienia końcowe . Organizator nie ponosi odpowiedzialności za: 1. udział w głosowaniu niezgodnie z postanowieniami Regulaminu głosowania i szkody tym spowodowane, 2. przerwy lub problemy w przebiegu głosowania zaistniałe z przyczyn technicznych lub niezależnych od Organizatora w szczególności związane z działaniem dostawców usług internetowych. . Administratorem danych osobowych zgromadzonych w związku z głosowaniem jest Organizator Konkursu, który zapewnia, że dane osobowe Uczestników będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101, poz. 926 z póź. zm.) w celu niezbędnym do przeprowadzenia głosowania. . Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 27 marca 2018 r.

Szanowni Państwo!

W związku z nieprawidłowościami w głosowaniu - wielokrotne głosowanie bez logowania- jako gość -(guest). Bardzo prosimy o zapoznanie się z Regulaminem głosowania Internetowego na Nagrodę Publiczności i Nagrodę Publiczności Pożegnania z Afryką podchodząc z szacunkiem do autorów nominowanych prac. W przeciwnym razie Organizatorzy zmuszeni bedą wykluczyć prace, na które oddawane są wielokrotnie głosy lub unieważnić tegoroczne głosowanie o Internetową Nagrodę Publiczności.